1 CV chuẩn mực có thể “giết chết” sự nghiệp của bạn?

1 CV chuẩn mực có thể "giết chết" sự nghiệp của bạn?